Deze overeenkomst regelt het gebruik van deze website en van de inhoud, informatie en diensten die door de website verstrekt worden. Zij ontslaat manpower en andere betrokkenen geheel of gedeeltelijk van alle aansprakelijkheid en bevat andere belangrijke bepalingen waarvan u kennis dient te nemen.

Telkens wanneer u de website gebruikt, is de overeenkomst in de vorm die op dat ogenblik in gebruik is van toepassing. Daaruit volgt dat u de datum van de overeenkomst (die bovenaan de overeenkomst staat) dient te controleren telkens wanneer u de website gebruikt en kennis dient te nemen van de wijzigingen die zich voordeden sinds de laatste versie.

Deze overeenkomst kan zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.

Deze overeenkomst omvat de volgende bepalingen:

1. UW AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST

Dit is een overeenkomst tussen u en alle personen die u vertegenwoordigt (en in het kader van deze overeenkomst omvat "persoon" de natuurlijke personen en alle entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid) en ManpowerGroup Netherlands B.V. ("Manpower"). Zij beheert uw gebruik van deze website en de inhoud, informatie en diensten die door deze website (gezamenlijk de "Website") geleverd worden. Deze overeenkomst betreft ook manpowers filialen, dienstverleners, leveranciers en onderaannemers, inclusief de diverse businessvormen van Manpower wereldwijd (gezamenlijk de "Filialen en Leveranciers").

 

Telkens wanneer u de website gebruikt, betekent dit dat u en alle personen die u vertegenwoordigt, het eens zijn met deze overeenkomst, haar aanvaarden zonder enige restrictie of voorwaarde en dat u gebonden bent door haar bepalingen. U bevestigt daarmee tevens dat u wettelijk gemachtigd bent om deze overeenkomst te erkennen en te aanvaarden, in uw eigen naam en in de naam van alle personen die u vertegenwoordigt. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van de overeenkomst, of indien u niet gemachtigd bent om deze overeenkomst te aanvaarden of te erkennen, dan mag u de website niet gebruiken.

2. GELDIGHEID VAN DEZE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst is een aanvulling op alle geschreven overeenkomsten met Manpower, de filialen en leveranciers (nu en in de toekomst), die opgesteld werden tussen u en alle personen die u vertegenwoordigd enerzijds en Manpower, de filialen en leveranciers anderzijds.

 

Deze overeenkomst en alle andere overeenkomsten die u of de personen die u vertegenwoordigt, afgesloten hebben met manpower, de filialen en leveranciers (nu en in de toekomst), vormen samen de volledige overeenkomst aangaande uw toegang tot en uw gebruik van de website. Zij vervangt alle vorige (geschreven, mondelinge of andere) overeenkomsten betreffende uw toegang tot en uw gebruik van de website. Indien er een tegenstrijdigheid of conflict bestaat tussen de schikkingen in deze overeenkomst en de schikkingen in om het even welke andere overeenkomst die u of de personen die u vertegenwoordigt met Manpower, de filialen of leveranciers (nu en in de toekomst) afgesloten hebben, dan regelen de schikkingen van die overeenkomst uw toegang tot en uw gebruik van de website.

3. WIJZIGINGEN AAN DEZE OVEREENKOMST

Manpower mag naar eigen goeddunken deze overeenkomst met betrekking tot uw toekomstig gebruik van de website af en toe en voor om het even welke reden veranderen, aanvullen of wijzigen, zonder voorafgaand bericht en zonder zich te moeten verantwoorden ten opzichte van u of de personen die u vertegenwoordigt. U mag deze overeenkomst in geen enkel opzicht aanvullen, wijzigen of verbeteren.

4. TOELATING OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN

De website mag alleen bezocht en gebruikt worden door individuen die: (a) de volwassen leeftijd bereikten in het rechtsgebied waar zij gedomicilieerd zijn en die gemachtigd zijn om wettelijk bindende contracten af te sluiten onder toepasselijk recht; en (b) deze overeenkomst aanvaarden. Personen die de website gebruiken, moeten alle toepasselijke wetten naleven. Manpower mag naar eigen goeddunken de toegang tot en het gebruik van de website weigeren.

5. COMMUNICEREN EN BESTELLEN VIA DE WEBSITE

De website is een platform en een communicatiekanaal dat in verbinding staat met andere websites en bedrijven die door filialen en leveranciers beheerd worden. De filialen en leveranciers kunnen onafhankelijk zijn van manpower, hun websites kunnen verschillende of tegenstrijdige gebruiksvoorwaarden of privacy-gedragslijnen hanteren en het is mogelijk dat zij afwijkende voorwaarden hanteren bij hun diensten. Uw betrekkingen met filialen en leveranciers en het gebruik van hun websites zijn dan ook uw eigen verantwoordelijkheid en er kan geen enkele schadeclaim ingediend worden tegen manpower aangaande betwistingen die daaruit voortvloeien. Ook de bepalingen die van kracht zijn tussen u en Manpower, en die beschreven worden in het deel van deze overeenkomst dat gewijd is aan Afwijzing, Uitsluiting van Aansprakelijkheid, Beperking van Aansprakelijkheid, Beëindiging en Kwijtschelding, inclusief alle noodzakelijke wijzigingen, zijn van kracht wat uw betrekkingen met filialen of leveranciers en uw gebruik van hun websites betreft.

 

Door bepaalde links te gebruiken, met inbegrip van bestellinks, is het mogelijk dat u automatisch doorverbonden wordt met websites die door filialen en leveranciers beheerd worden. Indien u de website gebruikt voor berichten in verband met uw tewerkstellingsnoden, dan is het mogelijk dat de informatie die u doorgeeft, gelezen, behandeld en beantwoord wordt door filialen en leveranciers.

 

Alle communicaties die u via de website of per e-mail doorstuurt moeten waar zijn, nauwkeurig en volledig. Manpower, filialen en leveranciers gaan ervan uit dat de informatie die u via de website verschaft waar, nauwkeurig en volledig is. Indien u onvolledige of onjuiste informatie doorgeeft, of indien de informatie in de loop van de transmissie beschadigd of vervormd werd, bent u, en daarmee alle personen die u vertegenwoordigd, aansprakelijk voor elk verlies, schade of eventuele bijkomende kosten die u, Manpower, filialen en leveranciers of andere personen daardoor kunnen oplopen.

 

U geeft Manpower, filialen en leveranciers de toelating om: (a) de berichten die zij van u ontvangen via de website of per e-mail te beschouwen als mededelingen die rechtstreeks door u, schriftelijk en ondertekend, ingediend werden; (b) uw informatie mee te delen aan alle filialen en leveranciers en Manpower-medewerkers via de website, e-mail of andere communicatiemiddelen; en (c) op die communicaties te reageren via internet, e-mail of met andere communicatiemiddelen. Berichten die u via de website of per e-mail naar Manpower stuurt, zijn pas geldig wanneer zij effectief behandeld worden door de verantwoordelijke vertegenwoordiger van manpower.

 

Manpower mag weigeren berichten die u via de website of per e-mail doorstuurt te behandelen, of mag de behandeling van alle berichten die via de Website of per e-mail aan Manpower geadresseerd worden, stopzetten op om het even welk ogenblik, zonder voorafgaand bericht en zonder aansprakelijkheid ten aanzien van u of enige andere persoon, indien: (a) Manpower de berichten niet kan verwerken; (b) de berichten een of meer schikkingen van deze overeenkomst, of om het even welke andere overeenkomst die u of enig ander persoon met Manpower afsloot, overtreden; (c) Manpower oordeelt dat de berichten in tegenspraak zijn met andere instructies of overeenkomsten met u of een ander persoon die u vertegenwoordigt; of (d) zich een operationele faling of een slechte transmissie van de berichten voordoet.

 

Berichten die bestemd zijn voor Mr. Jeffrey A. Joerres en via de website toekomen, kunnen beantwoord worden door andere leden van de staf en niet door Mr. Joerres in persoon.

6. FOUTEN

Manpower spant zich in om accurate informatie te verschaffen via zijn website. Toch is het mogelijk dat er fouten insluipen. Manpower behoudt zich dan ook het recht voor om op gezette tijden, zonder voorafgaand bericht, de informatie aan te passen, zonder dat het daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden.

7. GEEN ADVIES

De website heeft niet de bedoeling een gedetailleerde of allesomvattende benadering te bieden van de onderwerpen die erin behandeld worden: investeringen, belastingen, taksen, boekhouding, juridische zaken, of andere professionele of specialistische raadgevingen en aanbevelingen, aanbiedingen of aanbevelingen om aandelen, obligaties of enig ander financieel instrument of enig ander product of dienst te kopen of te verkopen. Voordat u beslist om (niet) te handelen, op basis van informatie die u via de website vindt, doet u er goed aan een gepast en bevoegd professioneel advies in te winnen en rekening te houden met de daarmee gepaard gaande aanbevelingen.

8. AFWIJZING, UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, BEËINDIGING EN KWIJTSCHELDING

Manpower, filialen en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van de website. Om die reden zijn de volgende schikkingen van toepassing wanneer u de website gebruikt.

 

Verklaring

U gebruikt de website op eigen risico. De website wordt tot uw beschikking gesteld zoals hij is, zonder expliciete of impliciete waarborgen van gelijk welke aard. Alle verantwoordelijkheid voor aanbiedingen, waarborgen, omstandigheden, waarborgen van niet-overtreding, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, tijdloosheid, nauwkeurigheid of volledigheid wordt hierbij volledig afgewezen door Manpower, de filialen en leveranciers in de ruimste zin van hetgeen wettelijk toegelaten is. Er ontstaan in geen enkel geval aanbiedingen, waarborgen of bijzondere voorwaarden, voortvloeiend uit een bepaalde werkwijze, een courant gebruik of bepaalde handelspraktijken. U bent alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen, verwerken en onderhouden van alle computers, software, telefoondiensten en andere uitrusting en diensten die u nodig heeft om de website te gebruiken.

 

Het internet is geen veilig medium en kan onderbroken worden of het voorwerp zijn van onvrijwillige of vrijwillige schendingen van de veiligheid en privacy. De beschikbaarheid van de website kan getroffen worden door talrijke factoren waarover Manpower geen controle heeft. Het is mogelijk dat de website niet continu of ononderbroken, veilig of privé bereikbaar is.

 

Manpower, de filialen en leveranciers zijn niet aansprakelijk ten aanzien van u of enig ander persoon, voor verlies of schade die u of enige andere persoon lijdt ten gevolge van een faling of de weigering van Manpower om gevolg te geven aan een bericht dat via de website of per e-mail aan Manpower gericht werd, noch voor het niet of te laat ontvangen, kennisnemen, behandelen of aanvaarden van dergelijke berichten door Manpower, noch voor verlies of schade die geleden werd ingevolge een operationele faling, slechte werking, onderbreking, verandering, wijziging of sluiting van de website of de e-maildiensten.

Zonder het algemeen karakter van het voorgaande te beperken, bieden Manpower, de filialen en leveranciers geen waarborg dat: (a) de website compatibel is met uw computer, randapparatuur en software; (b) de website beschikbaar zal zijn, zonder onderbreking zal werken, vrij zal zijn van fouten of dat alle fouten verbeterd zullen worden; (c) de website aan uw noden zal voldoen; (d) de informatie die op de website staat, of die via de website verkregen kan worden, nauwkeurig, volledig, in de juiste volgorde of tijdig beschikbaar zal zijn; (e) sommige of bepaalde resultaten verkrijgbaar zullen zijn via de website; (f) het gebruik van de website - inclusief het browsen en downloaden van informatie - vrij zal zijn van virussen, `trojaanse paarden`, `wormen` of andere vernietigende of schadelijke elementen; of (g) het gebruik van de website niet indruist tegen de rechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) van om het even welk individu. Manpower, filialen en leveranciers wijzen voor dergelijke zaken alle aansprakelijkheid af in de ruimste betekenis die mogelijk is binnen de wet.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Manpower, de filialen en leveranciers zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor u of voor enig ander persoon voor gebruiksverlies, productieverlies, inkomstenverlies of winstverlies (reëel of ingeschat), marktverlies, economisch verlies, speciaal, incidenteel, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend(e) verlies of schade, hetzij per contract, benadeling, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of onder enige andere wettelijke of rechtvaardigheidstheorie die voortvloeit uit, verband houdt met of te maken heeft met het gebruik van de website door u of enige andere persoon en dit ongeacht nalatigheid, fouten of overtredingen van manpower, filialen en leveranciers of enig andere persoon waarvoor manpower, de filialen en leveranciers verantwoordelijk zijn, en ongeacht het feit dat manpower, de filialen en leveranciers op de hoogte gebracht werden van de mogelijkheid dat u of een andere persoon een dergelijk(e) verlies of schade zou kunnen lijden.

 

Het uitsluiten van bepaalde waarborgen en de uitsluiting van bepaalde aansprakelijkheden zijn in sommige rechtsgebieden bij wet verboden. Het is mogelijk dat dergelijke wettelijke beperkingen ook voor u gelden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Zonder het voorgaande te beperken, zullen manpower, de filialen en leveranciers in geen geval een totale aansprakelijkheid aanvaarden voor u of enig ander persoon, met betrekking tot schadeclaims, aansprakelijkheden, verplichtingen, verliezen, schade en kosten die voortvloeien uit contracten, benadeling, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of uit om het even welke andere wets- of rechtvaardigheidstheorie, ongeacht of het nu gaat om een nalatigheid, fout of overtreding door manpower, een filiaal of leverancier of enige ander persoon voor wie Manpower of een filiaal of leverancier verantwoordelijk is. schadevergoedingen kunnen nooit hoger liggen dan het bedrag dat u aan manpower betaalde om de website te gebruiken en kunnen nooit de grens van $100 (us) overschrijden.

 

Het beperken van de aansprakelijkheid is in sommige rechtsgebieden bij wet verboden. Het is mogelijk dat dergelijke wettelijke beperkingen ook voor u gelden.

 

Beëindiging

Hiermee ziet u voor altijd af, voor zover wettelijk toegestaan, van alle rechten, claims, klachten, eisen, acties, maatregelen, aansprakelijkheid, verplichtingen, wettelijke boeten, kosten en vergoedingen van om het even welke aard die op om het even welke gekende of ongekende manier ontstonden en die nu of later voortvloeien uit, te maken hebben met of verband houden met uw gebruik van de website en dit ten opzichte van Manpower, de filialen en leveranciers, en hun respectievelijke franchisenemers, partners, agenten, directeurs, verantwoordelijken, bedienden, informatieverspreiders, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, houders of verstrekkers van vergunningen en alle andere betrokken of geassocieerde personen.

 

Kwijtschelding

U gaat ermee akkoord om manpower, de filialen en leveranciers en al hun respectievelijke franchisenemers, partners, agenten, directeurs, verantwoordelijken, bedienden, informatieverstrekkers, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, personen die vergunningen verstrekken of bezitten en alle andere betrokken personen (gezamenlijk de "gevrijwaarde partijen") te vrijwaren, te verdedigen en te beschouwen als zijnde onschadelijk met betrekking tot alle aansprakelijkheden, uitgaven en kosten, met inbegrip van alle redelijke wettelijke lonen en uitgaven zonder beperking, die door de gevrijwaarde partijen opgelopen worden in het kader van een schadeclaim of eis die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de website of uw schending van deze overeenkomst. U bent bereid om, binnen redelijke grenzen, zo goed mogelijk samen te werken met de gevrijwaarde partijen bij de verdediging tegen claims of eisen, advies en informatie die door manpower of de filialen en leveranciers of hun respectievelijke vertegenwoordigers verstrekt worden in mondelinge of geschreven vorm. U verklaart tevens dat u geen stappen zal ondernemen, waarborgen of voorwaarden zal opstellen of deze overeenkomst wijzigen of aanpassen. Dit geldt ook voor de bovenstaande afwijzing, uitsluiting van aansprakelijkheid, beperking van aansprakelijkheid, beëindiging en kwijtschelding en u hebt niet het recht voort te gaan op enig advies of informatie hier aangaande.

 

De eerlijke spreiding van de risico´s en aansprakelijkheid.

 

U erkent en bent het ermee eens dat deze overeenkomst een eerlijke spreiding van de risico´s en aansprakelijkheid biedt.


9. EIGENDOMSRECHT EN TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Copyright © Manpower Inc. 2007, alle rechten voorbehouden. De website en alle informatie (tekst, illustraties, video en audio), beelden, iconen, software, design, toepassingen, rekenbladen, modellen, gegevens en andere elementen die beschikbaar zijn op of via de website zijn het eigendom van Manpower, Filialen en Leveranciers en anderen. Zij zijn beschermd door het Amerikaans en Internationaal copyright, handelsmerk en andere wetten. Uw gebruik van de website geeft u geen eigendomsrecht of enig ander recht op de website of zijn inhoud.

 

De website mag alleen gebruikt worden op de manier die expliciet beschreven wordt in deze overeenkomst. Meer specifiek mag de website niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd, geïmiteerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüploaded, openbaar gemaakt, doorgestuurd, veranderd, geïndexeerd, gecatalogiseerd, gespiegeld of verdeeld worden, tenzij daarvoor expliciet in deze overeenkomst de toelating gegeven wordt, en uitgezonderd het expliciet en voorafgaand geschreven akkoord van Manpower. De website mag alleen gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. U mag de website alleen gebruiken met SSL-webbrowsersoftware die commercieel beschikbaar is.

10. HANDELSMERKINFORMATIE

MANPOWERGROUP®, MANPOWER®, MANPOWER.NL, het Manpower-logo, het ManpowerGroup logo en andere handelsmerken en logo´s die op de website verschijnen, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstenmerken die Manpower bezit of waarvoor Manpower een vergunning heeft. Andere product- en bedrijfsnamen en logo´s die op de ´website verschijnen, kunnen geregistreerde of ongeregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstenmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

 

Het gebruik van de handelsnamen, handelsmerken, dienstenmerken en logo´s (gezamenlijk "Merken") die op de website verschijnen is streng verboden. Het feit dat iets op de website of elders verschijnt, mag niet opgevat worden als een impliciete of expliciete toelating om de merken die op de website staan te gebruiken. Men mag hieruit evenmin afleiden dat men daardoor een vergunning zou krijgen om ze te kunnen gebruiken.

11. VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Manpower verzamelt, gebruikt en communiceert informatie betreffende uw gebruik van de website en uw persoonlijke informatie, overeenkomstig de Privacy-beleidslijn die u kunt raadplegen door www.manpower.nl te klikken. Manpower heeft het recht de Privacy-beleidslijn naar eigen goeddunken op gezette tijden te veranderen, zonder voorafgaand bericht, en zonder dat u of enig ander persoon Manpower daarvoor aansprakelijk kan stellen. Door deze overeenkomst te aanvaarden, en elke keer wanneer u de Website gebruikt, geeft u Manpower toestemming om uw persoonlijke informatie te verzamelen, te gebruiken en mee te delen overeenkomstig de Privacy-beleidslijn die geldt op het ogenblik dat u de website gebruikt, zonder enig bijkomend bericht of enige aansprakelijkheid ten aanzien van uzelf of enige andere persoon.

12. ANDERE SITES

De website bevat links naar andere websites of bronnen en bedrijven die beheerd worden door filialen en leveranciers of andere personen (gezamenlijk "Andere sites"). Andere sites zijn onafhankelijk van Manpower en kunnen verschillende of afwijkende privacybeleidslijnen of gebruiksvoorwaarden hebben. Manpower is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor andere sites en heeft geen controle over andere sites, hun zaken, goederen, diensten of inhoud. Links naar andere sites worden uitsluitend aangeboden voor uw gebruiksgemak. Manpower sponsort geen enkele andere site en neemt er geen verantwoordelijkheid voor op, noch voor de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar gesteld worden door de andere sites. Uw gebruik van de andere sites en uw betrekkingen met de eigenaren of operatoren van de andere sites gebeurt op eigen risico. U kunt geen enkele claim indienen tegen Manpower die voortvloeit uit uw gebruik van om het even welke andere site of uit uw betrekkingen met de eigenaren of operatoren van een andere site.

13. LINKEN, FRAMEN, SPIEGELEN, SCRAPEN EN DATA-MINING VAN DE WEBSITE

Links naar de website, zonder de expliciete geschreven toestemming van Manpower, zijn strikt verboden. Gegevens afkomstig van de website of diens inhoud framen, spiegelen, scrapen of data-mining is strikt verboden in elke vorm en via elke methode.

14. BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST EN DE WEBSITE

Als u een regel van deze overeenkomst overtreedt, mag u niet langer gebruikmaken van de website.

 

Manpower mag op om het even welk tijdstip en naar eigen goeddunken: (a) de website geheel of gedeeltelijk veranderen, en tijdelijk of definitief buiten werking stellen; (b) uw toelating om de website te gebruiken zonder voorafgaand bericht en zonder schadeloosstelling aan u of een ander persoon beperken of tijdelijk of definitief beëindigen. Indien de toelating om de website te gebruiken door u of door een persoon die u vertegenwoordigt of door Manpower beëindigd wordt, dan: (a) blijven deze overeenkomst en alle andere overeenkomsten die op dat ogenblik bestaan tussen Manpower en om het even welk persoon die u vertegenwoordigt bestaan. De overeenkomst behoudt haar bindend karakter voor u en de personen die u vertegenwoordigt wat uw toegang tot de website en tot alles wat daarop betrekking heeft of daaruit voortvloeit betreft; en (b) Manpower mag uw persoonlijke informatie blijven gebruiken en meedelen overeenkomstig de website Privacy-beleidslijn, die af en toe geüpdatet wordt.

15. GELDIG RECHTSSTELSEL EN REGELING VAN GESCHILLEN

De website wordt beheerd door Manpower vanuit Milwaukee, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika. Deze overeenkomst, uw gebruik van de website en alle zaken die daarop betrekking hebben vallen uitsluitend onder de rechtspraak van de Staat Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika, en de federale wetten die in de Verenigde Staten van Amerika van toepassing zijn, met uitsluiting van de regels van de internationale privé-wetgeving of conflicten tussen rechtssystemen die aanleiding zouden geven tot de toepassing van andere rechtssystemen.

 

Elke betwisting of eis die uit deze overeenkomst voortkomt of ermee verband houdt, of de verbreking van de overeenkomst, zal geregeld worden door het Amerikaans Arbitragehof en valt binnen de Commerciële Arbitrageregels. Het vonnis van de arbitrage kan ingediend worden bij elke rechtbank die daarover rechtsbevoegdheid heeft. De arbitrage gebeurt door een enkele bemiddelaar. De plaats van arbitrage zal Milwaukee, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika zijn. Ondanks het voorgaande mogen Manpower en uzelf een uitdrukkelijk bevel aanvragen van een gepaste rechtbank die in Milwaukee, Wisconsin gevestigd is, voor of tijdens de arbitrage.

 

Elke claim of actie die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de website, deze overeenkomst of enige andere daarmee verband houdende aangelegenheid, moet binnen de zes (6) maanden na de oorzaak van de claim of de actie ingediend worden. Na die tijd wordt de claim of actie voor altijd verworpen, ongeacht of hij/zij gewettigd was of niet.

16. ANDERE AANGELEGENHEDEN

Indien een bepaling van deze overeenkomst onwettig, niet ter zake of om welke reden dan ook onuitvoerbaar is, dan wordt die bepaling beschouwd als onderscheidend van de rest van deze overeenkomst en vermindert zij geenszins de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de andere bepalingen.

Niettegenstaande andersluidende bepalingen blijven de volgende bepalingen van deze overeenkomst, en alle andere bepalingen die noodzakelijk zijn voor hun interpretatie of uitvoering, voor onbepaalde tijd na de beëindiging van deze overeenkomst onverminderd geldig, effectvol en bindend voor de betrokken partijen, zoals toepasselijk: 8 (Afwijzing, Uitsluiting van Aansprakelijkheid, Beperking van Aansprakelijkheid, Beëindiging en Kwijtschelding); 9 (Eigendom en Toegestaan Gebruik van de website); 11 (Vertrouwelijkheid van Persoonlijke Informatie); 12 (Andere Sites); 14 (Beëindiging van deze overeenkomst en de website); 15 (Geldig rechtsstelsel en Regeling van Geschillen); en 16 (Andere Aangelegenheden). De bepalingen van deze overeenkomst zijn bindend en beschermen Manpower, de filialen en leveranciers en hun respectievelijke nakomelingen, verantwoordelijken en betrokken personen enerzijds en u en uw erfgenamen, uitvoerders, beheerders, opvolgers en persoonlijke vertegenwoordigers en alle personen die u vertegenwoordigt en hun respectievelijke opvolgers, aangestelde en betrokken personen anderzijds. U en de personen die u vertegenwoordigt, mogen deze overeenkomst of de rechten en plichten die binnen de overeenkomst vallen, niet overdragen zonder de voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van Manpower, die ingehouden kan worden zoals Manpower het zelf goeddunkt. Manpower mag deze overeenkomst en de rechten en plichten die binnen de overeenkomst vallen, overdragen, zonder uw toestemming of de toestemming van een of meer personen die u vertegenwoordigt.

 

Toestemmingen of kwijtscheldingen van de betrokken partijen met betrekking tot een overtreding of tekortkoming van één van de andere partijen wat de prestaties of de verplichtingen die binnen deze overeenkomst vallen, betreft, worden niet beschouwd als een toelating of een kwijtschelding voor een blijvende overtreding of tekortkoming of enige andere overtreding of tekortkoming van deze of enige andere verplichting van de betrokken partij. Toestemmingen of weigeringen zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk vastgelegd en door alle partijen ondertekend werden.

 

U en de personen die u vertegenwoordigt (enerzijds) en Manpower, filialen en leveranciers (anderzijds) zijn zelfstandige contractoren en het is niet te bedoeling een agentschap, partnerschap, joint venture, tewerkstelling of franchiserelatie te creëren door deze overeenkomst of uw gebruik van de website.

 

Alle partijen hebben er expliciet om verzocht en geëist dat deze overeenkomst en alle andere documenten die daarmee samenhangen opgesteld worden in het Nederlands. Alle rechten die niet expliciet toegekend worden door deze overeenkomst blijven de rechten van Manpower.