Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Welke partij werkt voor mij?

#058 Hulp nodig bij het stemmen
door Suzanne van der Eerden
02 maart 2017
5 minuten
Versie 1 - 02 maart 2017

Het is de vraag der vragen. ‘Waar moet, wil of ga ik op stemmen?’ In dit geval richten wij ons op standpunten van een aantal politieke partijen als het gaat om situaties met betrekking tot werk. Het antwoord op die vraag hangt af van je persoonlijke situatie. Iemand die noodgedwongen in de WW zit en dat erg belangrijk vindt, stemt waarschijnlijk anders dan iemand die hoog in de boom - met bijpassend salaris - zit. Dus hoe weet je nu welke partij het meest met jou meedenkt?

Wat er concreet wordt gezegd en wat voor jou relevant kan zijn, leggen we in een notendop uit, aan de hand van de lijst met standpunten van politieke partijen*.
Bekijk de lijst met acht onderwerpen en ga direct naar de voor jou relevante informatie! Het is verre van een stemwijzer, maar biedt je hopelijk wel iets meer inzicht in de doolhof van politieke standpunten, plannen en prioriteiten.

  1. Minimumloon
  2. Inkomensbelasting
  3. Ontslagrecht & contracten
  4. Uitkering (de Werkloosheidswet)
  5. Vergroten van werkgelegenheid (om- en bijscholing)
  6. Kinderen & ouderschap
  7. AOW (leeftijd)
  8. Anoniem solliciteren

* Wordt een politieke partij of onderwerp niet benoemd, dan hebben wij hier geen concrete uitspraken over kunnen vinden. We wilden heel graag meer uitleggen, maar die politici vertellen altijd al zoveel, dat het ook voor ons bijna niet bij te houden is ;) De hele lijst lees je hier.

Minimumloon

Over het algemeen wordt er door de partijen weinig aandacht besteed aan verandering op het gebied van het minimumloon. De SP heeft dit wel degelijk op de agenda staan en heeft te kennen gegeven dat zij dit willen beschermen, maar hoe ze dit aan gaan pakken is niet uitgelegd. GroenLinks wil de minimumloongrens verlagen van 23 jaar naar 18 jaar. Dit kan interessant zijn als je pas net bent toegetreden tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld tijdens je studie!

Tevens bestaat er zoiets als ‘stukloon’. Dit is in principe het tegenovergestelde van uurloon, het hangt af van de productie. Je zou hiermee te maken kunnen krijgen als naaister of een ander beroep waarbij je producten oplevert en krijgt dan per opgeleverd item uitbetaald. Dit gebeurt zelden meer, omdat het als onrechtvaardig wordt beschouwd. Waar de SP zich duidelijk uitspreekt tégen dit loon, is de PvdA uitsluitend tegen stukloon voor de laagstbetaalden.

De SP maakt zich daarnaast ook hard voor het bestrijden van loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen. Mensen met een sociale beperking die werkzaam zijn op een sociale werkplek worden gestimuleerd indien mogelijk door te stromen naar een reguliere werkplek, maar hoeven dit niet te doen tegen loon lager dan het minimumloon. Heb je een arbeidsbeperking? Dan pleit de ChristenUnie voor loonkostensubsidie tot minimaal het wettelijk minimumloon.

Inkomensbelasting

In Nederland heb je als belastingbetaler te maken met het principe ‘hoge bomen vangen veel wind.’ Maar hoe hoog die bomen zijn, varieert enorm. Partijen die pleiten voor het verlagen van de inkomstenbelasting zijn de VVD en de D66. GroenLinks wil de inkomstenbelasting verlagen voor de lage inkomens, maar wil de hoge inkomens zwaarder gaan belasten.

De ChristenUnie stelt dat mensen met ‘kleine baantjes’ (minder dan acht uur per week) helemaal geen loon- of inkomstenbelasting hoeven te betalen. Het andere uiterste is een inkomen boven de €150.000, de PvdA wil dit belast zien met een belastingtarief van 60%. Het CDA pleit voor een sociale vlaktaks van 35%, waarbij die grootverdieners een aanvullende solidariteitsheffing gaan betalen.

Ontslagrecht

De PVV is als enige van mening dat de huidige afspraken met betrekking tot ontslag - over de bescherming van werknemers - voldoen. Veel andere grote partijen menen dat hier best het een en ander versoepeld kan worden, waaronder de VVD, de D66 en GroenLinks. Wel hebben zij allen een eigen voorwaarde: de VVD wil af van de kantonrechtersformule (omdat het dan wel erg duur wordt voor een werkgever), terwijl de D66 deze juist wil behouden om de redelijkheid van het ontslag wel fatsoenlijk te laten bepalen.

GroenLinks wil dat bij de versoepeling sprake moet zijn van kortere ontslagprocedures, maar dat die wel voorafgaand aan het ontslag worden onderbouwd. Bijvoorbeeld door een hoorzitting van een onafhankelijke instantie die voor een bindende uitspraak moet zorgen.

De SP staat voor het handhaven van de ontslagbescherming, maar heeft als toevoeging dat de flexibiliteit die we ooit zo hoog in het vaandel hadden, nu is doorgeschoten: door de grote variatie aan tijdelijke contracten is de onzekerheid erg hoog, er moeten meer kansen op vaste contracten worden gecreëerd.

Wanneer mag een werkgever je ontslaan, en waar heb jij dan nog wel of geen recht op? Er bestaat al zoiets als een transitievergoeding en een ontslagvergoeding. Als er een hogere ontslagvergoeding wordt toegekend, wil de ChristenUnie dat dit in termijnen kan worden betaald. Bij een nieuwe baan wordt het restant dan verdeeld tussen werkgever en werknemer. De PvdA wil de ontslagvergoeding vastzetten op maximaal € 75.000.

Werkloosheidswet (WW)

Voor veel mensen een heet hangijzer, je hebt er ongeacht je situatie mee te maken. Verdien je goed, dan betaal je mee aan de uitkering van een ander. Heb je een uitkering nodig, dan betekent dit dat je om wat voor reden dan ook niet actief kunt deelnemen aan de arbeidsmarkt: op zichzelf al vervelend genoeg. Omdat het een complexe situatie is, lichten we deze uitgebreid toe (op alfabetische volgorde van de acht grootste partijen, opgenomen in het uittreksel van Een Vandaag).

CDA

Volgens de Christen Democraten moet de werkloosheidswet weer teruggebracht worden naar het oorspronkelijk doel en hoeven werkgevers maximaal zes maanden de kosten van de WW aan het UWV te bepalen. Zoals veel andere partijen maakt ook het CDA straks geen onderscheid meer tussen ambtenaren en de overige beroepsbevolking. Dat betekent dat iedereen straks sollicitatieplicht heeft en dat zij verplicht zijn passend werk te accepteren als dat gevonden is.

ChristenUnie

Deze politieke partij heeft het gezin veelal voorop staan. Dit zien we terug in hun standpunt met betrekking tot de sollicitatieplicht: die willen zij laten vervallen voor bijstandsouders met jonge kinderen. Wanneer je als WW-gerechtigde start met een ‘kleinere’ baan, zal er worden verrekend op het nieuwe loon, niet het aantal uren. Aanvaard je werk waarin je minder verdient dan blijven je WW-rechten doorlopen zoals bij aanvang afgesproken.

Daarnaast steunt de Christelijke partij het Maasland Model: werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe baan.

D66

De D66 heeft weinig uitgesproken standpunten met betrekking tot uitkeringen en de werkloosheidswet. Net als de VVD stellen ze voor om de uitkering te verhogen, maar ook te verkorten. Het eerste half jaar is de werkgever verantwoordelijk.

GroenLinks

Heb je een flexibel contract, dan heb je als het aan GroenLinks ligt straks sneller toegang tot de WW. Ongeacht de contractvorm, pleit de partij voor een maximale duur van 1 jaar, waarbij het bedrag het eerste half jaar wordt opgehoogd naar 90% van het laatstverdiende loon en het tweede half jaar verlaagd wordt naar 80%.

PvdA

De hoogte en de duur blijven gelijk, als het aan de PvdA ligt. Ze zijn van mening dat iemand sneller recht moet hebben op een WW: na 13 weken werken, 4 weken WW. Dit geldt niet voor tijdelijke contracten waarvan de korte looptijd vooraf is afgesproken. Het doorbetalen van loon bij ziekte gebeurt als het aan hen ligt de eerste zes maanden, ongeacht of je een vast contract hebt of een flexwerker bent. De duur van deze doorbetaling willen ze wel korten: nog maar één jaar, in plaats van de huidige twee jaar.

De partij benoemt specifiek dat er een speciale regeling moet komen voor mensen die vanaf jongs af aan hebben gewerkt voor een laag loon én dat zij geen voorkeursbehandeling willen hanteren voor ambtenaren.

PVV

Zowel de ontslagvergoeding als de WW blijven onaangeroerd. Uitkeringen aan Nederlanders in het buitenland moeten worden stopgezet, met uitzondering van de AOW. Een belangrijke voorwaarde die deze partij stelt, is dat je minimaal 10 jaar een Nederlandse identiteit moet bezitten voor je in aanmerking komt voor de WW.

Waar de meeste partijen al aan hebben gegeven actief uitkeringsfraude op te sporen, gaat de PVV een stapje verder: niet alleen krijg je als het aan deze partij ligt nooit meer een uitkering; het tot dan toe uitgekeerde bedrag moet volledig worden terugbetaald.

SP

De duur en de hoogte van de WW blijven gelijk. Een belangrijk onderdeel van het standpunt van de SP is een collectieve verzekering. Werkgevers kunnen de eerste zes maanden werkloosheid van hun werknemer uit dit gezamenlijke potje betalen. Ook betalen zij een bijdrage aan werknemersverzekeringen.

Bij werkloosheid wordt de sollicitatieplicht individueel bekeken: afhankelijk van een persoonlijke situatie en uitzicht op werk wordt er besloten. Werken met behoud van uitkering blijft mogelijk, bijvoorbeeld in geval van een werkstage (maximaal drie maanden).

VVD

De grootste verandering is dat zij het bedrag van de uitkering willen verhogen (de eerste drie maanden), maar de duur van de uitkering willen verkorten. Dit zou moeten prikkelen sneller aan het werk te gaan. Als werkgever word je ontzien: de eerste zes maanden van de WW hoeft een werkgever niet te betalen. Net als de PvdA wil ook de VVD geen voorkeursbehandeling voor ambtenaren.

Wanneer je als uitkeringsgerechtigde niet voldoende meewerkt aan het vinden van een nieuwe baan, kun je het recht op een uitkering verliezen. Fraudeer je, dan loop je het risico volledig uitgesloten te worden van sociale voorzieningen.

Vergroten van werkgelegenheid

Dit wordt door diverse partijen op veel verschillende manieren aangevlogen. Zo pleit de ChristenUnie voor het aanbieden van flexibele werktijden en gaat het CDA voor het creëren van nieuwe flexibele vaste arbeidscontracten met een termijn van 5 jaar. Op deze manier worden barrières bij werkgevers en werknemers weggenomen, die deelnemen aan de arbeidsmarkt lastig kunnen maken.

Daarnaast zijn er volgens de partijen diverse mogelijkheden op het gebied van om- en bijscholing.

Op dit moment wordt er te weinig geïnvesteerd en blijven mogelijkheden vanuit de werkgever onbenut, zo stelt de SP: het bedrijfsleven moet meer sturen op initiatieven als stage en scholing. Het CDA stelt dat het recht op (bij)scholing moet worden ingebed in de arbeidsovereenkomst. De VVD stuurt aan op fiscaal voordeel voor werkgevers met betrekking tot het (binnenshuis) omscholen van personeel.

De PvdA en GroenLinks pleiten voor het inzetten van de ontslagvergoeding als scholingsbudget: de eerste staat voor werk-naar-werk-budget, de tweede wil de collectieve ontslagvergoedingen ombouwen naar individuele scholingsbudgetten

Wat betreft het om- en bijscholen van ouderen, wil D66 scholingsvouchers gaan introduceren.

Kinderopvang, -bijslag & ouderschapsverlof

Als het aan de ChristenUnie ligt, wordt kinderbijslag verhoogd en gelijkgetrokken over alle leeftijdsgroepen, terwijl de PvdA dit wil laten afhangen van het inkomen van de aanvrager.

D66 wil zich vooral richten op het verbeteren en vereenvoudigen van kinderopvang door middel van een effectief stelsel met een beperkt aantal regelingen. De PVV heeft geen nieuwe plannen, maar is van mening dat er genoeg is bezuinigd op kinderopvang en dat dit niet verder hoeft te worden doorgezet.

Hoewel er meerdere partijen pleiten voor meer flexibele werktijden (als je baan het toelaat), richt de VVD zich deels op het ouderschapsverlof: de korting die hierop toe te passen was, komt te vervallen. (Evenals de aftrek voor levensonderhoud van kinderen.)

Pensioen & AOW

Er is flink wat te doen over het wel of niet verhogen van de AOW-leeftijd en hoe snel dit moet gebeuren. De acht grootste partijen spreken zich hierover uit. De SP en PVV zijn als enige in het rijtje van mening dat de AOW-leeftijd op 65 moet blijven staan. De overige grote partijen (VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie) stellen allemaal dat de leeftijd wel degelijk naar 67 jaar moet. VVD zet er vaart achter en wil dit in 2018 gerealiseerd hebben, terwijl de PvdA het geleidelijk aan wil doorvoeren en pas in 2025 rond wil hebben.

Een belangrijke voorwaarde die de VVD, D66, PvdA en ChristenUnie hier stellen, is dat zij de pensioenleeftijd aan de levensverwachting willen koppelen. Het automatisch ontslag op bij 65 jaar verdwijnt als het aan de meeste partijen ligt.

Anoniem solliciteren

Hoewel anders dan verwacht, na diverse onderzoeken afgelopen jaar, staat anoniem solliciteren bij veel partijen niet hoog op de agenda. Voor de PVV geldt dat dit ook niet belangrijk zal worden: ook geen positieve discriminatie. De partijen die anoniem solliciteren of diversiteit wel in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen zijn de ChristenUnie, Groenlinks, DENK en de PvdA. De ChristenUnie wil arbeidsmarktdiscriminatie tegengaan, onder meer door anoniem solliciteren mogelijk te maken, maar niet door het opleggen van quota. De partij DENK wil wel zo’n diversiteitsquota invoeren.

Dat de overheid hier een voorbeeldfunctie in moet hebben, is duidelijk volgens zowel GroenLinks als de PvdA. Beiden vinden dan ook dat anoniem solliciteren bij de vacatures van de overheid de norm moet worden. De PvdA voegt daaraan toe dat dit ook geldt voor (semi)publieke instellingen.

Bron: Een Vandaag

Beoordeel dit artikel

Wie mag dit artikel echt niet missen? Deel het met je vrienden, familie of collega’s via:

#058 Hulp nodig bij het stemmen
door Suzanne van der Eerden
02 maart 2017
5 minuten
Versie 1 - 02 maart 2017

Anderen lezen ook deze artikelen

Zoek en vind de baan die bij je past!